14. 11. 06
posted by: Super User
Találatok: 7483
14. 10. 29
posted by: Super User
Találatok: 3885

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 

Kérdések:

Mi a teendő biztosítási káresemény alkalmával?

Hogyan kell fizetni a közös költséget?

Mi a teendő tulajdonosváltás esetén?

Mi a teendő csendháborítás esetén?

Mi a teendő ingatlanfelújítás esetén?

Mi a teendő klímaberendezés felszerelésekor?

Mi a teendő a kémény bélelésekor?

Meddig tart a közművek közös tulajdona?

 

 

Mi a teendő biztosítási káresemény alkalmával?

 

A társasházak általában teljeskörű biztosítással rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan teljeskörűen van biztosítva. Ebbe csak a magántulajdonban lévő ingóságok nem tartoznak bele. Tehát a tulajdonosoknak nem kell a saját biztosításukba az ingatlant is bele venni. Elég ha csak az ingóságokra (értékekre) kötnek lakásbiztosítást. Ez nem jelenti azt, hogy a káresemény alkalmával a tulajdonosnak semmi dolga nincs.

 

Amennyiben ingóságban keletkezett a kár, akkor a tulajdonos a lakásbiztosítására egyénileg kell intézze a kárenyhítést a saját biztosítójával.

 

Az ingatlanban bekövetkezett káresemény ügyintézése attól függ, hogy hol történt a káresemény. A társasházi közös tulajdonban bekövetkezett káreseményt teljes egészében a közös képviselet intézi a társasház teljeskörű biztosításának terhére. A társasház fizeti a helyreállítást, és a kártérítés is a társasház bankszámlájára érkezik.

 

Magántulajdonú ingatlanrészben bekövetkezett káreseményt teljes egészében a tulajdonos intézi a társasház teljeskörű biztosításának terhére. Ez úgy történik, hogy a tulajdonos a társasház biztosítójának bejelenti (telefonon, vagy interneten) a káreseményt. A szükséges telefonszám és a kötvényszám a társasház hirdetőtábláján megtalálható. A bejelentés után a kárszakértő jelentkezik, hogy felmérje a kárt. Utána megtörténhet a hibaelhárítás. Az elvégzett munkákról szóló számla másolatát el kell juttatni a biztosítónak, aki ezután azt teljes egészében, vagy részben megtéríti a tulajdonosnak. Fontos, hogy ebben az esetben a számla a tulajdonos nevére és címére szóljon.

 

Leggyakoribb eset, hogy a káresemény egyszerre érint társasházi közös tulajdont (pl: nyomóvezeték csőtörése), és magántulajdont (pl: lakás falának beázása). Ebben az esetben a közös tulajdonú hibaelhárítást (pl: feltárás, hibás csőszakasz cseréje, falazat vakolása) a közös képviselő intézi, a magántulajdonú helyreállítást (pl: falszakasz festése, esetleg burkolása) a tulajdonos intézi a korábban ismertetett módon.

 

Fontos:

A károsultak a káresemény észlelése után kötelesek a kárenyhítésére. Vagyis például csőtörés esetén a lehetőség szerint mihamarabb meg kell kezdeni a hibás csőszakasz cseréjét. Viszont biztosítani kell, hogy a kárszakértő el tudja bírálni a káresemény mértékét. Tehát például be kell mutatni a kiszerelt hibás csőszakaszt, a beázásról, pedig fényképet kell készíteni.

 

Fontos:

Amennyiben egy beázás a felső lakásból keletkezik, akkor a tulajdonos köteles beengedni a szakembereket és a kárszakértőt.

 

 

Hogyan kell fizetni a közös költséget?

 

A társasházak a közösségi kiadások fedezetére közös költség befizetésekről döntenek, amit közgyűlési határozatban rögzítenek. Erről a tulajdonosok a közgyűlési jegyzőkönyvből értesülnek. Az alapján kell, hogy meghatározzák a saját ingatlanukra vonatkozó közös költség fizetési kötelezettségeket. Az általunk kezelt társasházaknál a jegyzőkönyvvel együtt minden esetben megküldjük az éves fizetési kötelezettséget.

 

Az aktuális befizetéseket oly módon kell teljesíteni, hogy az adott hónap utolsó munkanapjáig az összeg a társasház bankszámlájára kerüljön. Vagyis aki a hónap utolsó napján fizeti be a közös költséget (főleg, ha ezt postán teszi), a bankszámlára már csak a következő hónapban kerül a befizetett összeg. Vagyis késedelembe esik.

 

Fontos:

A társasház kiadását jelentősen csökkenti, ha a közös költséget a tulajdonosok nem postán, hanem közvetlenül a bankban fizetik be vagy átutalással teljesíti.

 

Fontos:

A közös költség befizetésekor minden esetben a tulajdonos neve, és az ingatlan címe olvashatóan legyen feltüntetve. Ellenkező esetben a befizetőt nem tudjuk beazonosítani, és a befizetés helyett hátralék lesz lekönyvelve.

 

Fontos:

Azoknál a társasházaknál, ahol a fűtési befizetések és kiadások külön vannak vezetve, más bankszámlára kell befizetni a közös költséget és a fűtési díjat.

 

 

Mi a teendő tulajdonosváltás esetén?

 

Az eladó kötelessége a közös képviselettől a „nullás” igazolás beszerzése. A közös képviselet a lekönyvelt időszak tulajdonosi egyenlegéről egy igazolást ad ki, amiben feltünteti a tulajdonos folyószámla egyenlegét az adott időszakra. Az eladás tényleges végrehajtását köteles a közös képviseleten is bejelenteni.

 

A vevő köteles követelni az eladótól a „nullás” igazolást. Továbbá az adás-vételtől számított 30 napon belül köteles a közös képviseleten, az adásvételi szerződés bemutatásával igazolni az új tulajdonost, megadni a postai, telefonos (és internetes) elérhetőségét.

 

A tulajdonosi adatok módosítását 15 napon belül kötelesek írásban jelezni a közös képviseletnek.

 

 

 

 

 

Mi a teendő csendháborítás esetén?

 

Sajnos gyakran előfordul, hogy egyes tulajdonosok, vagy bérlők semmibe veszik a társasházi együttélés szabályait, és este 20:00 óra után zajonganak, hangoskodnak, ezzel lehetetlenné teszik a többi lakó pihenését. A közös képviselő ilyenkor csak annyit tud tenni, hogy írásban felszólítja a tulajdonost a társasházi házirend betartására.

 

Javasoljuk, hogy ilyen esetben hívják ki a rendőrséget, aki intézkedésre jogosult. Amennyiben az eset gyakrabban előfordul, akkor kérjék a rendőrséget jegyzőkönyv felvételére, és tegyenek panaszt az önkormányzatnál, kérve a birtokvédelmi eljárás megindítását. Végső esetben az önkormányzat a vétkest pénzbírsággal is sulythatja.

 

 

Mi a teendő ingatlanfelújítás esetén?

 

Minden tulajdonosnak joga van a saját ingatlanának felújítására. A felújítás megkezdése előtt tisztázni kell, hogy érintve van-e társasházi közös tulajdon. Abban az esetben, ha szerkezeti falat, külső homlokzatot, vagy közös tulajdonú vízvezetéket, csatornát, vagy egyéb közművet is érint a felújítás, akkor a társasház közösségének írásos hozzájárulása is szükséges. A Társasházi törvény 21.§(1) bekezdése értelmében a tulajdonosok kétharmadának hozzájárulását írja elő. Amennyiben csak ingatlanon belüli válaszfalat, vagy egyéni közművet érint, akkor a társasház hozzájárulása nem szükséges.

 

Szerkezeti elem, vagy külső homlokzat megváltoztatása esetén az önkormányzattól az építési engedélyt is be kell szerezni.

 

Minden estben a kivitelezési munkák megkezdése előtt a társasház faliújságjára ki kell helyezni egy hirdetményt, amelyben tudatják a felújítás kezdetét, várható befejezését, és telefonos elérhetőségüket panasz felmerülése esetére.

 

A felújítás során a tulajdonos köteles gondoskodni az előforduló szennyeződések feltakarításáról, valamint arról, hogy építési anyag és törmelék szállítása nem lifttel történjen.

 

 

Mi a teendő klímaberendezés felszerelésekor?

 

A klímaberendezéseknek általában van egy beltéri és kültéri egysége. A beltéri egység felszerelhető minden korlátozás nélkül. A kültéri egységek általában a társasház külső, vagy belső homlokzatára kerülnek felszerelésre. A külső homlokzati felszereléshez a tulajdonosok hozzájárulásán túl az önkormányzattól kell beszerezni hozzá az építési engedélyt. A belső homlokzat felszerelésekor ugyanaz a teendő, mint a felújítás során a társasházi közös tulajdont érintő munkálatoknál. Vagyis a társasház tulajdonosainak hozzájárulása szükséges. A Társasházi törvény 21.§(1) bekezdése értelmében a tulajdonosok kétharmadának hozzájárulását írja elő. Ebben az esetben a hozzájárulás helyettesíthető közgyűlési határozattal is.

 

Ekkor a tulajdonos részéről az a teendő, hogy írásban kérje a közös képviseletet, hogy a következő közgyűlés napirendjei közé vegye fel külön napirendi pontként a tulajdonosok hozzájárulását a kültéri egység felszereléséhez. A kérelemhez csatolni kell egy leiratot, melyben leírják (vagy lerajzolják) a felszerelendő kültéri egység helyét, és a kondenzvíz elvezetésének módját. Továbbá kijelentik, hogy a felszereléssel kapcsolatos minden költséget vállalnak.

 

A közös képviselet ezután a legközelebbi közgyűlésen napirendre tűzi a kérést. A napirend megtárgyalásánál célszerű a kérvényező tulajdonosnak is jelen lenni.

 

 

Mi a teendő a kémény bélelésekor?

 

A társasházi alapító okiratokban a kémények minden esetben közös tulajdonként vannak felsorolva. A kéményseprők új készülék bekötésekor minden esetben megkövetelik a kémény bélelését. Ez csak abban az esetben a társasház közösségének a feladata, ha az alapító okiratban ez külön rögzítve van.

 

Amennyiben az alapító okirat ezt nem írja elő, a kémény bélelése minden esetben az érintett tulajdonos feladata.

 

Erről nagyon gyakran maguk a kéményseprők is téves információt adnak.

 

 

Meddig tart a közművek közös tulajdona?

 

A közművek közös- és magántulajdoni határáról a társasház Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik. Általában az alábbiak:

 

Vízvezeték:

Közös tulajdon az épület fővízmérő órája után található (pincei) alapvezeték, a felszálló víz- nyomóvezeték a rajtuk található szerelvényekkel, és az oldalági elágazó idommal együtt.

Magántulajdon az oldalági elágazó vezetékek, a rajtuk található szerelvényekkel és fogyasztókkal együtt.

 

Csatorna vezeték:

Közös tulajdon a telekhatártól a (pincei) alapvezeték, a függőleges ejtővezeték, a rajtuk található szerelvényekkel, és az oldalági csatlakozó idommal együtt.

Magántulajdon az oldalági elágazó vezetékek, a rajtuk található szerelvényekkel és fogyasztókkal együtt.

 

Gázvezeték:

Közös tulajdon a telekhatártól a (pincei) alapvezeték, a felszálló vezeték a rajtuk található szerelvényekkel együtt egészen az ingatlanok mérőórájáig.

Magántulajdon a mérőórák után található vezetékszakasz a rajtul található szerelvényekkel és fogyasztókkal.

 

Villamos hálózat:

Közös tulajdon az ELMŰ csatlakozó kábelfej után található főelosztó szekrény a felszálló tápvezetékekkel, elágazó dobozokkal és szerelvényekkel együtt egészen az ingatlanok mérőórájáig. Továbbá közös tulajdon a közösségi világítási hálózat, valamint a lift elektromos táprendszere és automatikája.

 

Magántulajdon a mérőórától az ingatlanban található összes villamos hálózat, szerelvény és fogyasztó.

14. 10. 29
posted by: Super User
Találatok: 1431

REFERENCIÁK

 

Cégünk elsősorban a VII. és XIV. kerületben található társasházakat kezel a könnyebb elérhetőség miatt. Mivel az irodánk nagyon könnyen megközelíthető tömegközlekedési járművekkel is, ezért kezelünk még társasházakat az I. a III. a IV. a VI. és XIII. kerületben is.

 

Referenciaként az alábbi társasházakat ajánljuk:

 

-          1062 Budapest, Andrássy u. 68.

   

 

-          1135 Budapest, Béke út 14-20/b

 

 

-          1146 Budapest, Dózsa György út 29.

  

-          1146 Budapest, Dózsa György út 17.

  

-          1071 Budapest, Dózsa György út 68.

 

 

 

 

-          1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 3.

 

-          1071 Budapest, Damjanich u. 54.

  

 

 

 

SÁ-SZI kft.

14. 10. 29
posted by: Super User
Találatok: 1360

HASZNOS TUDNIVALÓK

 

Fontosabb telefonszámok:

 

Segélyhívó:                 112                             Önkormányzatok:

Rendőrség:                 107                             Fővárosi Önkormányzat: 327-1000

Mentők:                      104                             I. kerületi Önkormányzat: 458-3000

Tűzoltóság:                 105                             III. kerületi Önkormányzat:437-8500

                                                                       IV. kerületi Önkormányzat: 231-3101

Szolgáltatók:                                                  VI. kerületi Önkormányzat: 342-0905

Elektromos Művek:    06 40383-838             VII. kerületi Önkormányzat: 462-3100

Főgáz:                         06 40474-474                         XIII. kerületi Önkormányzat: 452-4100

Tigáz:                          06 40 333-338                        XIV. kerületi Önkormányzat: 872-9100

Vízművek:                  06 40 247-247                                              

Csatornázási Művek:  06 1 455-4306                        Bankok:

Közterület Fenntartó: 06 40 353-353            OTP Bank NyRT: 366-6666

Kéményseprők:          999-0664                    K&H Bank, 1146 Bp. Ajtósi D. sor 10: 460-5300

                                                                      

Biztosítók:                                                    

Allianz Hungária:       06 40 421-421                       

AB Aegon:                 477-4800                               

Generali:                     06 40 200-250                                              

 

Földhivatalok:

1111 Bp. Budafoki út 59:      372-1400

1149 Bp. Bosnyák tér 5:        422-4510

 

 

 

14. 10. 29
posted by: Super User
Találatok: 1654

ÁRAINK

 

Cégünk által ellátott tevékenységeket a következő vállalási árakon végezzük. A felsorolt díjak csak tájékoztató jellegűek konkrét ajánlatot részletes tájékozódás után tudunk adni:

 

Társasházi közös képviselet

  

Albetétek száma

Díjazás

minimálár

35.000.- Ft/hó+ÁFA

31-50

1.200.- Ft/hó+ÁFA - tól

51-100

950.- Ft/hó+ÁFA - tól

101 felett

800.- Ft/hó+ÁFA - tól

 

A vállalási összeg nem tartalmazza a közös képviselettől független tevékenységeket (postai költséget, fénymásolások, eljárási illetékek, ügyvédi díjak, éves mérleg készítését, közüzemi díjakat, karbantartást, felújítást, takarítást, stb.)

 

Társasházi szaktanácsadás

 

Az általunk nem kezelt társasházaknál vállalunk tanácsadást az alábbi árakon:

 

Általános tanácsadás                                     2.500.-Ft/óra + ÁFA,

Részvétel közgyűlésen                                   3.000.-Ft/óra + ÁFA,

Közgyűlés levezetése                                        4.000.-Ft/óra + ÁFA,

Közgyűlés jegyzőkönyv készítése                3.000.-Ft/óra + ÁFA. (helyszíni megírással és kinyomtatással)

 

Az egyéb igényekkel kapcsolatos díjszabás megegyezés tárgyát képezi.

 

 

Ingatlan kezelés

 

 Az ingatlan kezelés vállalási összege nagyban függ attól, hogy milyen egyéb tevékenységet igényli a megbízó.